OGRANICZONA GWARANCJA NA SPRZĘT

Dziękujemy za dokonany wybór urządzenia NETGEAR.

Ważne!

Aby zarejestrować zakupione urządzenie, uzyskać dodatkowy okres wsparcia oraz przeglądać ogólne, dotyczące wyrobu informacje i dokumentacje, należy skierować przeglądarkę internetową na poniższy adres:

https://my.netgear.com/registration/login.aspx

Należy zachować paragon jako dowód zakupu.

W JAKI SPOSÓB PRAWO KONSUMENCKIE ODNOSI SIĘ DO NINIEJSZEJ GWARANCJI?

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE SWOISTE, REGULOWANE PRAWEM UPRAWNIENIA, ZAŚ KLIENT MOŻE PRZY TYM BYC OBJĘTY INNYM PRAWAMI/PRZEPISAMI, MOGĄCYMI SIĘ RÓŻNIĆ W POSZCZEGÓLNYCH STANACH, PROWINCJACH LUB KRAJACH.
O ILE PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ, NETGEAR NIE WYKLUCZA, ANI TEŻ NIE OGRANICZA LUB ZAWIESZA INNYCH, POSIADANYCH PRZEZ NABYWCĘ PRAW, OBEJMUJĄCYCH PRAWA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEZGODNOŚCI UMOWY SPRZEDAŻY. CELEM PEŁNEGO ZROZUMIENIA PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PRAWEM I PRZEPISAMI STANU, PROWINCJI LUB KRAJU W JAKIM SIĘ MIESZKA.

UWAGA DLA NASZYCH KLIENTÓW AUSTRALIJSKICH: NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI UZUPEŁNIENIE DO WSZELKICH USTAWOWYCH PRAW W AUSTRALII, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZAKUPIONYCH TOWARÓW, KTÓRYCH, STOSOWANIE DO AUSTRALIJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO, NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ. Jeżeli statutowe gwarancje obowiązują zgodnie z Australijskim prawem konsumenckim, gwarancji tych nie można wyłączyć – w związku z czym, klient-nabywca jest uprawniony do wymiany lub zwrotu kosztów na pokrycie dużej awarii/wady oraz w drodze rekompensaty tytułu jakiejkolwiek przewidywalnej straty lub szkody. Klient-nabywca jest również uprawniony do objęcia uszkodzonego urządzenia naprawą lub wymianą, jeżeli dane urządzenie nie wykazuje akceptowalnej jakości, a stwierdzona usterka nie stanowi poważnego uszkodzenia.

Standardowy serwis gwarancyjny, oferowany przez firmę NETGEAR w Australii,  jest dostępny pod numerem telefonu: 1 300 361 254. Jeżeli Klient posiada numer autoryzacji zwrotu,  podany przez serwis techniczny firmy NETGEAR, wówczas należy wysłać uszkodzony wyrób pod następujący adres:


BRIGHTSTAR LOGISTICS PTY LTD.
Att: Netgear Returns
Door 7, 11-13 ASH ROAD,
PRESTONS,
NSW 2170


Dla uzyskania standardowego wsparcia gwarancyjnego ze strony firmy NETGEAR w Stanach Zjednoczonych, należy zadzwonić pod numer: 1-888-638-4327.

PRODUKTY OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ

Tak jak to stwierdzono powyżej, korzyści dla konsumenta, wynikające z niniejszej gwarancji firmy NETGEAR, nie wykluczają żadnych innych praw lub uprawnień do rekompensat dla danego konsumenta w ramach dowolnego, obowiązującego prawa i odnoszących się do towarów lub usług, do których odnosi się niniejsza gwarancja. Niniejsza gwarancja obowiązuje dla wszystkich produktów NETGEAR, zakupionych w autoryzowanym przez NETGEAR punkcie sprzedaży.

Niestety, spotyka się witryny internetowe i dealerów, twierdzących, że są autoryzowanymi przez NETGEAR sprzedawcami, a którymi faktycznie nie są. Produkty, sprzedawane na takich witrynach lub przez tych dealerów, nie posiadają gwarancji wystawionej przez firmę NETGEAR. Przy dokonywaniu zakupu produktu poprzez nieautoryzowaną stronę internetową lub u nieatoryzowanego dealera, podejmuje się ryzyko, że wyroby te mogą być podrabianie, używane, wadliwe lub też projektowane w sposób uniemożliwiający ich stosowanie w danym kraju. Należy chronić siebie i wyrób NETGEAR, upewniając się, że dokonany zakup został zrealizowany u autoryzowanego sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie autoryzowanych sprzedawców, należy odwiedzić naszą stronę internetową.

CO OBEJMUJE GWARANCJA, UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ NETGEAR?

Firma NETGEAR obejmuje gwarancją swoje wyroby w ich oryginalnych opakowaniach, która dotyczy defektów materiałowych i wykonawczych, pod warunkiem, że wyroby te były stosowane
w normalnych warunkach i zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Okresy wszystkich, udzielanych przez NETGEAR gwarancji zaczynają się liczyć od daty zakupu. NALEŻY ZACHOWAĆ KOPIĘ PARAGONU NA DOWÓD ZAKUPU URZĄDZENIA. Przedział czasowy ograniczonej gwarancji jest różny, zależnie od rodzaju zakupionego wyrobu firmy NETGEAR. Aby określić okres gwarancji dla danego wyrobu, należy wejść na stronę internetową netgear.pl, zawierającą dane szczegółowe poszczególnych wyrobów.
Wszystkie gwarancje, udzielane przez firmę  NETGEAR (przeciwnie do gwarancji ustawowych lub niepodlegających wykluczeniu gwarancji ustawowych) - w tym, gwarancje dorozumiane, obowiązują wyłącznie przez okres czasu, w którym dany wyrób NETGEAR znajduje się w posiadaniu “oryginalnego nabywcy” wyrobu. Dla celów niniejszej gwarancji, “oryginalny nabywca,”, jest to pierwszy nabywca danego wyrobu z firmy NETGEAR lub od autoryzowanego przez NETGEAR sprzedawcy. Wszystkie, udzielane przez NETGEAR, ograniczone gwarancje  – w tym gwarancje dożywotnie – nie mogą być przenoszone, ani przekazywane.
Niektóre podzespoły aktualnie stosowanych wyrobów NETGEAR, takich jak twarde dyski i zasilacze, mogą mieć przyznane gwarancje o okresie ważności różniącym się od okresu gwarancji zasadniczego wyrobu NETGEAR.
W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZA GWARANCJA, JAK I WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, STANOWIĄ GWARANCJE WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DŁUGOŚCI OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE SIĘ W NIEKTÓRYCH WARUNKACH NIE STOSOWAĆ.

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA, UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ NETGEAR?

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje, jeżeli wyrób firmy NETGEAR zostanie uszkodzony w transporcie, transporcie wewnętrznym lub rozładunku, magazynowaniu, drogą wypadku, nieprawidłowego użytkowania lub jeżeli był stosowany lub konserwowany w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania wyrobu, jeżeli został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jeżeli jego numer seryjny został usunięty lub zniszczony. Naprawa lub modyfikacje wyrobu przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, inną niż firma NETGEAR lub autoryzowany przez nią agent serwisowy, spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NABYWCY-UŻYTKOWNIKA

Aby zamówić serwis gwarancyjny w ramach udzielonej przez NETGEAR gwarancji i w okresie jej obowiązywania, zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami, należy przedłożyć ważną reklamację do firmy NETGEAR, poprzez:

  1. uzyskanie numeru RMA drogą kontaktu z działem wsparcia technicznego firmy NETGEAR;
  2. zwrot (koszty transport pokrywa zgłaszający reklamację użytkownik) uszkodzonego wyrobu na adres, podane przez działa wsparcia technicznego formy NETGEAR oraz
  3. dostarczenie firmie NETGEAR dowodu zakupu wyrobu z datą.
Firma NETGEAR nie będzie akceptować przesyłek za pobraniem (bez opłaconego transportu) w ramach serwisu gwarancyjnego, natomiast wyroby na wymianę będą przesyłane do Klienta na koszt firmy NETGEAR po spełnieniu wymienionych powyżej, trzech warunków. Wyroby przesłane do naprawy mogą zostać wymienione przez wyroby regenerowane tego samego typu, raczej niż naprawiane. Do naprawy wyrobów mogą być również stosowane części regenerowane lub używane.   Jeżeli firma NETGEAR, na mocy swojej wyłącznej decyzji, uzna, że nie jest w stanie dokonać wymiany uszkodzonego wyrobu, wówczas zwróci użytkownikowi wyrobu równowartość jego ceny zakupu, pomniejszoną o kwotę amortyzacji.

JEŻELI ZAKUPIONY WYRÓB NETGEAR PRZECHOWUJE PROGRAMY, DANE I INNE INFORMACJE, NALEŻY OKRESOWO WYKONYWAĆ KOPIE ZAPASOWE INFORMACJI ZAWARTYCH W PAMIĘCI URZĄDZENIA DLA OCHRONY JEGO ZAWARTOŚCI ORAZ JAKO ŚRODEK OSTROŻNOŚCI NA WYPADEK NIEOCZEKIWANEJ AWARII. W TRAKCIE SERWISU KONSERWACYJNEGO LUB PRZY WYKONYWANIU INNYCH CZYNNOŚCI TECHNICZNYCH, MOŻLIWE JEST UTRACENIE ZAWARTOŚCI PAMIĘCI LUB TEŻ ICH PRZEMIESZCZENIE LUB PRZEFORMATOWANIE. W TAKIM PRZYPADKU, ANI FIRMA NETGEAR ANI JEJ AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PROGRAMÓW, DANYCH ANI ŻADNYCH INNYCH INFORMACJI, ZAPISANYCH W PAMIĘCI LUB W INNEJ CZĘŚCI SERWISOWANEGO WYROBU NETGEAR.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY NETGEAR

Pod warunkiem wypełniania przez użytkownika swoich zobowiązań w przedstawionym powyżej zakresie odpowiedzialności, firma NETGEAR, zależnie od swojej decyzji, wymieni posiadany przez użytkownika wyrób na wyrób taki sam lub na jego funkcjonalny odpowiednik w trybie nieodpłatnym (z wyjątkiem omówionych powyżej opłat transportowych).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKIEM ZAPISÓW NINIEJSZEJ GWARANCJI ORAZ W MAKSYMALNYM STOPNIU, DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA NETGEAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY – W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA WYROBU NETGEAR, POGORSZENIA LUB UTRATY DANYCH, ZA STRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, KOSZTY URZĄDZEŃ WYMIENIONYCH (CZĘŚCI ZAMIENNYCH) LUB KOSZTY ODZYSKU, PROGRAMOWANIA LUB ODTWARZANIA JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU LUB ZA DANE, PRZECHOWYWANE W WYROBIE NETGEAR LUB Z NIM STOSOWANE, NAWET JEŻELI FIRMA NETGEAR ZOSTANIE WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

NIEKTÓRE STANY (LUB KRAJE LUB PROWINCJE) NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE TU NIE OBOWIĄZYWAĆ.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, USTALONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIE WPŁYWAJĄ NA USTAWOWE PRAWA, OKREŚLONE AUSTRALIJSKIM PRAWEM KONSUMENCKIM ANI PRAWEM KONSUMENCKIM STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, mogących obowiązywać w ramach Australijskiego Prawa Konsumenckiego lub Amerykańskiego Prawa Konsumenckiego, w najpełniejszym zakresie dopuszczanym przez prawo i z wyjątkiem swoistych zapisów w niniejszym dokumencie, gwarancje i rekompensaty w niniejszej umowie gwarancyjnej są wyłącznie i zastępują wszelkie inne gwarancje, ustne lub pisemne, wyrażone lub dorozumiane. Wszelkie inne gwarancje zostają wyraźnie wyłączone.