US£UGI INSIGHT FIRMY NETGEAR

Aplikacja Insight firmy NETGEAR zapewnia ³atwy dostêp do sieci i zaawansowanych us³ug. Bez wzglêdu na to, czy jest to us³uga Instant VPN, Instant Captive Portal, Instant Mesh czy Instant WiFi, mo¿esz w pe³ni korzystaæ z sieci w najprostszy i najszybszy sposób.

£atwe i bezproblemowe zabezpieczenia dla firmy

Konfiguracja sieci VPN nie powinna stanowiæ problemu.
Zapoznaj siê z funkcj¹ NETGEAR Insight Instant VPN.

Dowiedz siê wiêcej

Zwiêksz zasiêg sieci WiFi bez u¿ycia kabli.

Utwórz jedn¹ sieæ WiFi dla wielu pomieszczeñ i pobliskich budynków za pomoc¹ technologii Instant Mesh.

opis obrazu
opis obrazu

Nowe narzêdzie marketingowe — dostêpne natychmiast.

Instant Captive Portal zapewnia dostêp do zaawansowanego, konfigurowalnego do potrzeb klienta portalu dla goœci, który umo¿liwia ³atw¹ konfiguracjê i analizê danych oraz ³atwe nimi zarz¹dzanie.

opis obrazu

Automatycznie zoptymalizuj zasiêg sieci WiFi.

Pozwól, aby punkty dostêpu WiFi wykona³y ca³¹ pracê. Dziêki funkcji Insight Instant WiFi sieæ WiFi sta³a siê tak wydajna i inteligentna, jak nigdy wczeœniej.

opis obrazu

Us³uga NETGEAR ProSupport dla firm

Zyskaj spokój ducha, przed³u¿aj¹c i rozszerzaj¹c standardow¹ gwarancjê lub zakres wsparcia technicznego po zakupie produktu.